Palm Springs

Mission

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความกระชับและการปรับตัวได้ง่ายด้วยแนวทางการบริหารแบบ มุ่งเน้นกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างสินค้าคุณภาพสูงและบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นสร้างค่านิยมด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดีขึ้น ทั้งในบริษัทและกลุ่มผู้รับจ้างช่วงงาน
 

เราไม่เคยหยุดพัฒนา
เพราะ...คุณไม่ใช่ ลูกค้า
แต่คุณเป็น
“ลูกบ้าน” ของเรา