Palm Springs

Vision

“เรา คือ ผู้นำธุรกิจพัฒนาที่ดินที่สร้างสังคมมีระดับแก่ลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย และรับผิดชอบต่อชุมชน